תנאי שימוש באתר

גרסת 1.0

אתר Tracxpoint שנמצא ב- tracxpoint.com הוא יצירה המוגנת בזכויות יוצרים השייכת ל- Tracxpoint. תכונות מסוימות באתר עשויות להיות כפופות להנחיות, תנאים או כללים נוספים, אשר יפורסמו באתר בקשר לתכונות כאלה.

כל התנאים, ההנחיות והכללים הנוספים האלו משולבים בהפניה בתנאים אלה.

תנאי שימוש אלה תיארו את התנאים המחייבים מבחינה משפטית המפקחים על השימוש שלך באתר. על ידי כניסה לאתר אתה מקיים את התנאים הללו ואתה מצהיר שיש לך את הסמכות והיכולת להיכנס לתנאים אלה. עליכם להיות לפחות 18 שנים לגישה לאתר. אם אינך מסכים עם כל התנאים הללו, אל תיכנס לאתר ו / או תשתמש בו.

תנאים אלה מחייבים שימוש בסעיף 10.2 בבוררות על בסיס פרטני לפתרון סכסוכים וכן להגביל את הסעדים העומדים לרשותך במקרה של סכסוך. 

גישה לאתר

בכפוף לתנאים אלה. החברה מעניקה לך רישיון מוגבל שאינו ניתן להעברה, שאינו בלעדי, ניתן לביטול, אך ורק לשימושך האישי והלא מסחרי.

מגבלות מסוימות. הזכויות המאושרות לך בתנאים אלה כפופות למגבלות הבאות: (א) לא תמכור, תשכיר, תשכיר, תעביר, תקצה, תפיץ, תארח או תנצל אחרת באופן מסחרי את האתר; (ב) לא תשנה, תבצע עבודות נגזרות של, פירק, הידור לאחור או הנדסה לאחור של חלק כלשהו באתר; (ג) לא תיכנס לאתר על מנת לבנות אתר דומה או תחרותי; ו- (ד) למעט כפי שצוין במפורש כאן, אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם מחדש, להוריד, להציג, לפרסם או להעביר שום חלק מהאתר בשום צורה שהיא ובכל דרך שהיא, אלא אם כן צוין אחרת, כל שחרור, עדכון או עתידי תוספת אחרת לפונקציונליות של האתר תהיה כפופה לתנאים אלה. יש לשמור על כל זכויות היוצרים וההודעות הקנייניות באתר על כל העותקים שלה.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את האתר עם או בלי הודעה אליך. אישרת כי החברה לא תישא באחריות כלפיך או כל צד שלישי בגין כל שינוי, הפרעה או סיום של האתר או כל חלק שהוא.

אין תמיכה או תחזוקה. אתה מסכים שלחברה לא תהיה כל חובה לספק לך כל תמיכה בקשר לאתר.

לא כולל כל תוכן משתמש שתספק, אתה מודע לכך שכל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר וסודות מסחריים באתר ובתכניו הם בבעלות ספקי החברה או החברה. שים לב כי תנאים אלה וגישה לאתר אינם מעניקים לך שום זכויות, זכויות או אינטרסים בזכויות קניין רוחני כלשהן, למעט זכויות הגישה המוגבלות שבאו לידי ביטוי בסעיף 2.1. החברה והספקים שלה שומרים על כל הזכויות שלא הוענקו בתנאים אלה.

קישורים ומודעות של צד שלישי; משתמשים אחרים

קישורים ומודעות של צד שלישי. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים של צד שלישי, ו / או להציג מודעות עבור צדדים שלישיים. קישורים ומודעות של צד שלישי כאמור אינם בשליטת החברה, והחברה אינה אחראית לכל קישורים ומודעות של צד שלישי. החברה מספקת גישה לקישורים ומודעות של צד שלישי אלה רק לנוחותך, ואינה בודקת, מאשרת, מפקחת, מאשרת, מתחייבת או מציעה כל קשר ביחס לקישורים ולמודעות של צד שלישי. אתה משתמש בכל הקישורים והמודעות של צד שלישי על אחריותך בלבד, ועליך לנקוט בזהירות ובשיקול דעת מתאים בכך. כאשר אתה לוחץ על קישור ומודעה של צד שלישי חלים התנאים והמדיניות הרלוונטיים של צד שלישי, כולל הפרטיות של צד שלישי ואיסוף נתונים.

משתמשים אחרים. כל משתמש באתר אחראי באופן בלעדי לכל תוכן המשתמשים שלו וכל זה. מכיוון שאיננו שולטים בתכני משתמשים, אתה מאשר ומסכים כי איננו אחראים לתוכן משתמש כלשהו, ​​בין אם מסופק על ידך ובין אם על ידי אחרים. אתה מסכים שהחברה לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם כתוצאה מאינטראקציות כאלה. אם קיימת מחלוקת בינך לבין משתמש באתר כלשהו, ​​איננו מחויבים להיות מעורבים.

אתה משחרר בזאת ומשחרר לנצח את החברה ואת נושאי המשרה, העובדים, הסוכנים, היורשים והקצאות שלנו, ובכך לוותר ולוותר על כל סכסוך בעבר ובהווה, תביעה, מחלוקת, דרישה, זכות, חובה, אחריות, פעולה וסיבת תביעה מכל סוג ואופי, שקמה או נובעת ישירות או בעקיפין מתוך האתר, או שקשורה ישירות או בעקיפין לאתר. אם אתה תושב קליפורניה, אתה מוותר בזאת על סעיף קוד אזרחי בקליפורניה 1542 בקשר לאמור לעיל, הקובע: "שחרור כללי אינו מתייחס לתביעות שהנושה אינו יודע או חושד שקיימות לטובתו או לה. זמן ביצוע השחרור, שאם היה ידוע לו ודאי השפיע באופן מהותי על הסדרו עם החייב. "

עוגיות ומשואות רשת. כמו כל אתר אחר, Tracxpoint משתמשת ב'עוגיות '. קובצי Cookie אלה משמשים לאחסון מידע כולל העדפות המבקרים, והדפים באתר אליהם מבקר ניגש או ביקר. המידע משמש לייעל את חוויית המשתמשים על ידי התאמה אישית של תוכן דף האינטרנט שלנו על פי סוג הדפדפן של המבקרים ו / או מידע אחר.

הבהרה

האתר ניתן על בסיס "כפי שהוא" ו"כפי שניתן ", והחברה והספקים שלנו מתנערים במפורש מכל אחריות ותנאים מכל סוג שהוא, בין אם מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, כולל כל האחריות או תנאי הסחירות. , כושר למטרה מסוימת, כותרת, הנאה שקטה, דיוק או אי-הפרה. אנו והספקים שלנו לא מתחייבים שהאתר יענה על דרישותיך, יהיה זמין על בסיס ללא הפרעה, מתוזמן, מאובטח או נטול שגיאות, או שיהיה מדויק, אמין, ללא וירוסים או קוד מזיק אחר, מלא, חוקי , או בטוח. אם החוק הרלוונטי מחייב אחריות כלשהי לגבי האתר, כל האחריות כאמור מוגבלת לתשעים (90) יום מיום השימוש הראשון.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הכללת אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שההדרה לעיל אינה חלה עליך. תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלות על משך האחריות המשתמעת, כך שההגבלה הנ"ל עשויה שלא לחול עליך.

הגבלת האחריות

במידה המרבית המותרת על פי החוק, בשום מקרה החברה או הספקים שלנו לא יהיו אחראים כלפיך או לצד שלישי כלשהו בגין כל רווחים אבודים, נתונים שאבדו, עלויות רכש של מוצרים חלופיים, או כל עקיף, תוצאתי, מופתי, אגבי, נזקים מיוחדים או עונשיים הנובעים או קשורים לתנאים אלה או לשימוש שלך, או חוסר יכולת להשתמש באתר גם אם הודיעו לחברה על האפשרות לנזקים כאלה. הגישה לאתר והשימוש בו הם על פי שיקול דעתך ועל אחריותך בלבד, ואתה תהיה האחראי הבלעדי לכל נזק למכשירך או למערכת המחשב שלך, או לאובדן נתונים הנובע מכך.

במידה המקסימלית המותרת על פי החוק, על אף האמור להיפך הכלול במסמך זה, אחריותנו כלפיך בגין כל נזק שייגרם או קשור להסכם זה, תהיה מוגבלת לכל היותר לחמישים דולר ארה"ב (50 דולר ארה"ב). קיומה של יותר מתביעה אחת לא יגדיל מגבלה זו. אתה מסכים שלספקים שלנו לא תהיה כל אחריות מכל סוג שהיא הנובעת או קשורה להסכם זה.

תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים הגבלה או החרגה של אחריות בגין נזקים נלווים או תוצאתיים, ולכן ייתכן שההגבלה או ההדרה לעיל לא חלות עליך.

תקופה וסיום. בכפוף לסעיף זה, תנאים אלה יישארו בתוקף מלא בזמן שאתה משתמש באתר. אנו רשאים להשעות או להפסיק את זכויותיך להשתמש באתר בכל עת מכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לרבות לכל שימוש באתר בניגוד לתנאים אלה. עם סיום זכויותיך על פי תנאים אלה, חשבונך וזכותך גישה ושימוש באתר יסתיימו באופן מיידי. אתה מבין שכל סיום של חשבונך עשוי לכלול מחיקה של תוכן המשתמש שלך המשויך לחשבונך ממאגרי המידע החיים שלנו. לחברה לא תהיה כל אחריות כלשהי כלפיך בגין כל סיום זכויותיך על פי תנאים אלה. גם לאחר סיום זכויותיך על פי תנאים אלה, ההוראות הבאות בתנאים אלה יישארו בתוקף: סעיפים 2 עד 2.5, סעיף 3 וסעיפים 4 עד 10.

מדיניות זכויות יוצרים.

החברה מכבדת את הקניין הרוחני של אחרים ומבקשת מהמשתמשים באתר שלנו לעשות את אותו הדבר. בקשר לאתר שלנו, אימצנו ויישמנו מדיניות המתייחסת לחוקי זכויות היוצרים הקובעת את הסרת כל החומרים המפרים ולסיים את המשתמשים באתר האינטרנט המקוון שלנו המפרים שוב ושוב זכויות קניין רוחני, כולל זכויות יוצרים. אם אתה סבור שאחד מהמשתמשים שלנו הוא, באמצעות שימוש באתר שלנו, מפר באופן לא חוקי את זכויות היוצרים ביצירה, ורוצה להסיר את החומר המפר לכאורה, את המידע הבא בצורה של הודעה בכתב (בהתאם עד 17 USC § 512 (c)) יש לספק לסוכן זכויות היוצרים המיועד שלנו:

  • החתימה הפיזית או האלקטרונית שלך;
  • זיהוי היצירה המוגנת בזכויות יוצרים שלטענתך הופרה;
  • זיהוי החומר בשירותים שלנו שלטענתך מפר ומבקש מאתנו להסיר;
  • מידע מספיק כדי לאפשר לנו לאתר חומר כזה;
  • כתובתך, מספר הטלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שלך;
  • הצהרה כי אתה מאמין בתום לב שהשימוש בחומר הפוגעני אינו מורשה על ידי בעל זכויות היוצרים, סוכנו או על פי החוק; ו
  • הצהרה כי המידע בהודעה מדויק, ועונש שקר, כי אתה הבעלים של זכויות היוצרים שהופרו לכאורה או שאתה מורשה לפעול בשם בעל זכויות היוצרים.

לידיעתך, על פי 17 USC § 512 (ו), כל מצג שווא של עובדה מהותית בהודעה בכתב מחייב את הצד המתלונן באופן אוטומטי באחריות לכל נזק, עלות ושכר טרחת עו"ד שייגרם לנו בקשר להודעה בכתב ולהאשמה על הפרת זכויות יוצרים.

כללי

תנאים אלה כפופים לתיקון מפעם לפעם, ואם אנו מבצעים שינויים מהותיים כלשהם, אנו עשויים להודיע ​​לך על ידי שליחת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שסיפקת לנו ו / או על ידי פרסום בולט של הודעה על השינויים באתר שלנו. אֲתַר. אתה אחראי לספק לנו את כתובת הדואר האלקטרוני העדכנית ביותר שלך. במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה שסיפקת לנו אינה תקפה למשלוחנו של הדואר האלקטרוני המכיל הודעה כזו יהווה בכל זאת הודעה יעילה על השינויים המתוארים בהודעה. כל שינוי בתנאים אלה ייכנס לתוקף המוקדם מבין שלושים (30) ימים קלנדריים לאחר משלוח הודעת הדואר האלקטרוני אליך או שלושים (30) ימים קלנדריים לאחר פרסום הודעתנו על השינויים באתרנו. שינויים אלה ייכנסו לתוקף באופן מיידי עבור משתמשים חדשים באתר שלנו. שימוש מתמשך באתר שלנו לאחר הודעה על שינויים כאלה יציין את ההכרה שלך בשינויים כאלה והסכמה להיות מחויבת לתנאים ולהגבלות של שינויים כאלה. יישוב סכסוכים. אנא קרא בעיון את הסכם הבוררות הזה. זה חלק מהחוזה שלך עם החברה ומשפיע על הזכויות שלך. הוא מכיל נהלים לבוררות חובה חובה ופטור על פעולות מחלקה.

תחולת הסכם הבוררות. כל התביעות והמחלוקות בקשר לתנאים או לשימוש בכל מוצר או שירות המסופקים על ידי החברה שלא ניתן לפתור באופן לא רשמי או בבית משפט לתביעות קטנות ייפתרו על ידי בוררות מחייבת על בסיס פרטני בתנאים של הסכם בוררות זה. אלא אם הוסכם אחרת, כל הליכי הבוררות יתקיימו באנגלית. הסכם בוררות זה חל עליך ועל החברה, ועל כל חברות הבת, השלוחות, הסוכנים, העובדים, קודמי העניין, המחליפים והקצאות, כמו גם כל המשתמשים המורשים או הבלתי מורשים או הנהנים משירותים או סחורות הניתנים במסגרת התנאים.

דרישת הודעה ויישוב סכסוכים בלתי רשמיים. לפני שאף אחד מהצדדים אינו רשאי לבקש בוררות, על הצד לשלוח תחילה לצד השני הודעה על מחלוקת בכתב המתארת ​​את טיב הבסיס או התביעה ואת הסעד המבוקש. יש לשלוח הודעה לחברה: 135 San Lorenzo Ave, Suite 530, Coral Gables, FL 33146. לאחר קבלת ההודעה, אתה והחברה עשויים לנסות לפתור את התביעה או למחלוקת באופן לא פורמלי. אם אתה והחברה לא פותרים את התביעה או המחלוקת תוך שלושים (30) יום לאחר קבלת ההודעה, כל אחד מהצדדים רשאי להתחיל בהליך בוררות. לא ניתן לחשוף את סכום הצעת ההסדר שהציע צד כלשהו לבורר אלא לאחר שהבורר קבע את סכום הפסוק לו צד אחד זכאי.

כללי בוררות. בוררות תתבצע באמצעות איגוד הבוררות האמריקני, ספק חלופי מבוסס ליישוב סכסוכים המציע בוררות כמפורט בסעיף זה. אם AAA אינו זמין לבוררות, הצדדים יסכימו לבחור ספק ADR חלופי. הכללים של ספק ה- ADR יחולו על כל היבטי הבוררות למעט ככל שכללים כאלה מנוגדים לתנאים. כללי הבוררות לצרכן של AAA המסדירים את הבוררות זמינים באופן מקוון בכתובת adr.org או על ידי התקשרות ל- AAA בטלפון 1-800-778-7879. הבוררות תתנהל על ידי בורר יחיד וניטרלי. כל טענות או סכסוכים שבהם הסכום הכולל של הפרס המבוקש הוא פחות מעשרת אלפים דולר ארה"ב (10,000.00 דולר ארה"ב) עשוי להיפתר באמצעות בוררות מחייבת שאינה מבוססת הופעה, לפי אפשרות הצד המבקש סעד. בתביעות או סכסוכים בהם הסכום הכולל של הפרס המבוקש הוא עשרת אלפים דולר ארה"ב (10,000.00 דולר ארה"ב) ומעלה, הזכות לשימוע תיקבע על פי כללי הבוררות. כל דיון יתקיים במיקום שנמצא במרחק של 100 קילומטרים ממגוריך, אלא אם כן אתה גר מחוץ לארצות הברית, אלא אם כן הצדדים מסכימים אחרת. אם אתה מתגורר מחוץ לארה"ב, הבורר ימסור לצדדים הודעה סבירה על התאריך, השעה והמקום של כל דיון בעל פה. כל פסק דין שניתן על פסק הדין שניתן על ידי הבורר יכול להיכנס לכל בית משפט בעל סמכות מוסמכת. אם הבורר מעניק לך פסק דין גדול מהצעת ההסדר האחרונה שהחברה הציעה לך לפני תחילת הבוררות, החברה תשלם לך את סכום הסכום הגדול ביותר או 2,500.00 $. כל צד ישא בעלויותיו ותשלומיו הנובעים מהבוררות וישלם חלק שווה מהעמלות והעלויות של ספק ה- ADR.

כללים נוספים לבוררות על בסיס אי-מראה. אם נבחר בוררות שאינה מבוססת הופעה, הבוררות תתנהל באמצעות טלפון, מקוון ו / או על סמך הגשות בכתב בלבד; האופן הספציפי ייבחר על ידי הצד שיזם את הבוררות. הבוררות לא תכלול הופעה אישית של הצדדים או העדים אלא אם כן הוסכם על הצדדים אחרת.

גבולות זמן. אם אתה או החברה רודפים אחר בוררות, יש להתחיל ו / או לדרוש את פעולת הבוררות במסגרת תקופת ההתיישנות ובכל מועד אחרון שיוטל על פי כללי AAA לתביעה הרלוונטית.

סמכות של בורר. אם תתחיל בוררות, הבורר יכריע בזכויות ובהתחייבויות שלך ושל החברה, והמחלוקת לא תתלכד עם עניינים אחרים או תצטרף לתיקים או צדדים אחרים. לבורר תהיה הסמכות להגיש בקשות להיפטר מכל תביעה כולה או חלקה. לבורר תהיה הסמכות לפסוק פיצויים כספיים, ולהעניק כל סעד או סעד שאינם כספיים הזמינים לאדם על פי החוק החל, כללי AAA והתנאים. הבורר ייתן פסק דין בכתב והצהרת החלטה המתארת ​​את הממצאים והמסקנות המהותיים עליהם מבוסס פסק הדין. לבורר יש אותה סמכות לפסוק סעד על בסיס פרטני שיהיה לשופט בבית משפט. פסק הבורר הוא סופי ומחייב אותך ואת החברה.

משפט ויתור על משפט המושבעים. הצדדים מוותרים בזאת על זכויותיהם החוקתיות והסטטוטוריות ללכת לבית משפט ולקיים משפט לפני שופט או בית משפט, במקום לבחור כי כל התביעות והמחלוקות ייפתרו בבוררות על פי הסכם בוררות זה. הליכי בוררות הם בדרך כלל מוגבלים יותר, יעילים יותר וזולים יותר מכללים החלים בבית משפט והם נתונים לביקורת מוגבלת מאוד על ידי בית משפט. במקרה שייווצר התדיינות כלשהי בינך לבין החברה בכל מדינה או בית משפט פדרלי בתביעה לפינוי או אכיפת פסק בוררות או אחרת, אתה והחברה מוותרים על כל הזכויות למשפט מושבעים, במקום לבחור בפתרון המחלוקת. על ידי שופט.

ויתור על פעולות ייצוגיות או מאוחדות. כל התביעות והמחלוקות במסגרת הסכם בוררות זה חייבות להיות בוררות או להתדיינות על בסיס פרטני ולא על בסיס ייצוגי, ולא ניתן לבורר או להתדיין בתביעות של יותר מלקוח או משתמש אחד במשותף או לאחד אותן עם כל לקוח אחר. או משתמש.

סודיות. כל ההיבטים בהליך הבוררות יהיו חסויים לחלוטין. הצדדים מסכימים לשמור על סודיות אלא אם כן נדרש אחרת על פי החוק. פסקה זו לא תמנע מהצד להגיש לבית משפט כל מידע הדרוש לאכיפת הסכם זה, לאכיפת פסק בוררות או לבקש סעד מניעה או שוויוני.

ניתוק. אם חלק או חלקים מהסכם הבוררות הזה יימצאו על פי החוק כפסולים או בלתי ניתנים לאכיפה על ידי בית משפט בעל סמכות שיפוטית, אז חלק או חלקים ספציפיים אלה לא יהיו חסרי תוקף והם ינותקו ושאר ההסכם יהיה להמשיך במלוא העוצמה.

זכות ויתור. על כל הזכויות והמגבלות המפורטות בהסכם בוררות זה, יכול הצד שכנגדו מוגשת התביעה לוותר. ויתור כזה לא יוותר או ישפיע על חלק אחר מהסכם הבוררות הזה.

הישרדות ההסכם. הסכם בוררות זה ישרוד את סיום היחסים שלך עם החברה.

בית משפט לתביעות קטנות. עם זאת, האמור לעיל, אתה או החברה רשאים להגיש תביעה פרטנית בבית משפט לתביעות קטנות.

הקלה שוויונית בחירום. בכל מקרה האמור לעיל, כל אחד מהצדדים רשאי לבקש סעד שוויוני בחירום בפני בית משפט ממלכתי או פדרלי בכדי לשמור על הסטטוס קוו עד לבוררות. בקשה לאמצעי ביניים לא תיחשב כוויתור על זכויות או חובות אחרים על פי הסכם הבוררות הזה.

תביעות שאינן כפופות לבוררות. על אף האמור לעיל, טענות על לשון הרע, הפרה של החוק להונאת מחשבים ושימוש לרעה, והפרה או שימוש לא נכון של פטנט הצדדים האחרים, זכויות היוצרים, הסימנים המסחריים או סודות המסחריות לא יהיו כפופות להסכם בוררות זה.

בכל נסיבות בהן הסכם הבוררות שלעיל מתיר לצדדים להתדיין בבית משפט, הצדדים מסכימים בזאת להיכנע לסמכותם האישית של בתי המשפט הממוקמים במחוז הולנד, קליפורניה, למטרות כאלה.

האתר עשוי להיות כפוף לחוקי בקרת יצוא אמריקאים ועשוי להיות כפוף לתקנות ייצוא או יבוא במדינות אחרות. אתה מסכים שלא לייצא, לייצא מחדש, או להעביר, במישרין או בעקיפין, נתונים טכניים אמריקניים שנרכשו מהחברה, או כל מוצר המשתמשים בנתונים כאלה, בניגוד לחוקי היצוא של ארצות הברית.

החברה ממוקמת בכתובת בסעיף 10.8. אם אתה תושב קליפורניה, אתה יכול לדווח על תלונות ליחידה לסיוע בתלונות באגף למוצרי צריכה של המחלקה לענייני צרכנות בקליפורניה על ידי פנייה אליהם בכתב ברחוב 400 R, סקרמנטו, CA 95814, או בטלפון (800) ) 952-5210.

תקשורת אלקטרונית. התקשורת בינך לבין החברה עושה שימוש באמצעים אלקטרוניים, בין אם אתה משתמש באתר או שולח לנו מיילים, ובין אם החברה מפרסמת הודעות באתר או מתקשרת איתך באמצעות דואר אלקטרוני. למטרות חוזיות, אתה (א) מסכים לקבל תקשורת מהחברה בצורה אלקטרונית; ו- (ב) מסכימים שכל התנאים וההגבלות, ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורת האחרים שהחברה מספקת לך באופן אלקטרוני עומדים בכל התחייבות חוקית שתקשורת כזו תעמוד בה אם הייתה בכתב בדפוס.

תנאים שלמים. תנאים אלה מהווים את כל ההסכם בינך לבינינו לגבי השימוש באתר. כישלוננו לממש או לאכוף זכות או הוראה כלשהם בתנאים אלה לא יפעל כוויתור על זכות או הוראה כאמור. כותרות החלקים בתנאים אלה נועדו לנוחיות בלבד ואין להם כל השפעה משפטית או חוזית. פירוש המילה "כולל" כולל "ללא הגבלה". אם הוראה כלשהי בתנאים אלה תיתפס כלא חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה, ההוראות האחרות בתנאים אלה לא ייפגעו וההוראה הפסולה או הבלתי ניתנת לאכיפה תיחשב כמשונה כך שהיא תקפה ואכיפה במידה המרבית המותרת על פי החוק. מערכת היחסים שלך עם החברה היא של קבלן עצמאי, ואף אחד מהצדדים אינו סוכן או שותף של האחר. לא ניתן להקצות, לקבל קבלנות משנה, להאציל או להעביר בדרך אחרת תנאים אלה וזכויותיך וחובותיך כאן, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב, וכל ניסיון להקצות, קבלן משנה, האצלה או העברה בניגוד לאמור לעיל יהיה בטל בָּטֵל. החברה רשאית להקצות באופן חופשי תנאים אלה. התנאים המפורטים בתנאים אלה יחייבו את המתמודדים.

הפרטיות שלך. בבקשה תקרא מדיניות הפרטיות שלנו.

מידע על זכויות יוצרים / סימני מסחר. זכויות יוצרים ©. כל הזכויות שמורות. כל הסימנים המסחריים, הלוגואים וסימני השירות המוצגים באתר הם רכושנו או רכושם של צדדים שלישיים אחרים. אינך רשאי להשתמש בסימנים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב או בהסכמת צד ג 'כאמור העשוי להיות הבעלים של הסימנים.

פרטי התקשרות

כתובת: 135 San Lorenzo Ave, Suite 530, Coral Gables, FL 33146

דוא"ל: info@tracxpoint.com

מטה

ארה"ב - מיאמי

מתקני מו"פ

ישראל

אתר זה משתמש בקובצי Cookie כדי להבטיח שתקבל את החוויה הטובה ביותר באתר שלנו.